Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

University of Illinois: Math Contest Problems Archive

This page has links to problems, solutions, and write-ups of math contests held at Illinois during the past twenty years. Over thirty contests, with a combined total of nearly two hundred problems, are available.
Click on the image.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου