Σάββατο 2 Μαρτίου 2024

98 όροι

Τέσσερα τεταρτοκύκλια

Ποιο μέρος του κύκλου αποτελούν τα τέσσερα χρωματισμένα τεταρτοκύκλια;

Περιοδικό ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ: «Ιστορία των Μαθηματικών και Μαθηματική Εκπαίδευση»

Κάντε κλικ στην εικόνα.

Math and Beauty - 3

Στο Cafe Eisatopon ορισμένα ζευγάρια κάθονται πάντα μαζί

Θέματα Μαθηματικών του διαγωνισμού PISA 2023

Ωραία ιδέα !

Euclid: «The laws of nature are nothing but the mathematical thoughts of God»

Fourier Transform

Ποιο από όλα;

Math Contest Problems: Geometry 1

Συντελεστής του $x^4$

Έστω η συνάρτηση
$f(x)=3 x^{2}+8 x+4$.
Να βρεθεί ο συντελεστής του $x^{4}$ του πολυωνύμου
$g(x)=f(f(f(x))))$.

Minimum value - 2

Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου: Επαναληπτικό θέμα 482o

 Του Παύλου Τρύφωνος   
Δίνεται η συνάρτηση 
$f (χ)=4χ^3+3αχ^2 -2$ ,$χ \in R$ 
όπου $α$ είναι ένας σταθερός θετικός πραγματικός αριθμός.
Γνωρίζουμε ότι η εξίσωση 
δεν παριστάνει εξίσωση ευθείας.
α) Να αποδείξετε ότε $α=1$. 
β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση
$f^3(χ)+  f(χ)=0$
έχει μια τουλάχιστον ρίζα $χ_0$ στο διάστημα $(0,1)$.
γ) Να υπολογίσετε το όριο 
όπου $χ_0$ είναι το $χ_0$ του β) ερωτήματος.
δ) Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(χ)=8χ^3+15χ^2+6χ+1$.
Να αποδείξετε ότι από το σημείο $Α(-1,-1$) διέρχεται μοναδική εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $f$.
Πηγή: Μαθη(μα)τικά θέματα

Κορώνα - γράμματα

Η Αλίκη πετάει στον αέρα ένα νόμισμα μέχρι να πάρει δύο κορώνες διαδοχικά. Ο Μπάμπης πετά ένα άλλο νόμισμα μέχρι να έρθει πρώτα κορώνα και αμέσως μετά γράμματα.
Ποια είναι η πιθανότητα η Αλίκη να κάνει λιγότερες ρίψεις από τον Μπάμπη;

Σύστημα από όλα