Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

Τρία σημεία καμπής

Η συνάρτηση $f(χ) = χ^{3}e^χ$ έχει σημεία καμπής στα σημεία $χ = 0$, $χ = α$ και $x = β$, με $α < β$. 
Τότε με πόσο ισούται το γινόμενο $αβ$; 
(Α) $2$    (Β) $3$    (Γ) $4$    (Δ) $5$    (Ε) $6$

1 σχόλιο: