Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024

Πηλίκο ριζών

Έστω x, y θετικοί ακέραιοι αριθμοί τέτοιοι ώστε
$x – y = 45$ 
$\sqrt{x}+ \sqrt{y}=15$.
Nα υπολογιστεί η τιμή του κλάσματος 
$\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου