Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

$ln(xy^3)=?$

Aν για τους θετικούς αριθμούς $χ$ και $y$ ισχύουν
$ln(x^2y^3 ) = 1$ και $ln(x^5y^7 ) = 1$,
να βρεθεί η τιμή του λογαρίθμου
$ln(xy^3)$.
(A) $1$      (B) $2$      (Γ) $3$       (Δ) $4$       (E) $5$

1 σχόλιο: