Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

Είναι ισόπλευρο

Έστω $D, E, F$ σημεία στις πλευρές $BC, CA, AB$ αντίστοιχα ενός τριγώνου $ABC$ έτσι ώστε 
$BD = CE = AF$ 
και 
$∠BDF = ∠CED = ∠AFE$.
Να αποδείξετε ότι το $ABC$ είναι ισόπλευρο.
INMO-2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου