Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

Γινόμενο mb

Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε την γραφική παράσταση μιας ευθείας $y = mx + b$.
$A) mb < -1$    $B) -1 < mb < 0$    $C) mb = 0$    
$D) 0< mb< 1$    $E) mb> 1$
2004 AMC

1 σχόλιο: