Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012

▪ Ρόμβος

Ορισμός  
Ρόμβος λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες.
Επειδή στο παραλληλόγραμμο οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες προκύπτει ότι όλες οι πλευρές του ρόμβου είναι ίσες.
• Ιδιότητες του ρόμβου
(i) Οι διαγώνιοι του ρόμβου τέμνονται κάθετα.
(ii) Οι διαγώνιοι του ρόμβου διχοτομούν τις γωνίες του.
Απόδειξη
Έστω ΑΒΓΔ ρόμβος. Επειδή το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές, η διάμεσος του ΑΟ είναι ύψος του και διχοτόμος της γωνίας A. Επομένως ΑΓ ⊥ ΒΔ και η ΑΓ διχοτομεί την A. Όμοια η ΑΓ διχοτομεί τη Γ και η ΒΔ τις Β και Δ
Από το σχολικό βιβλίο Γεωμετρίας της Α΄ και Β΄ Λυκείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου