Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

Προτεινόμενα βιβλία για Μαθηματικές Ολυμπιάδες και άλλους Μαθηματικούς διαγωνισμούς

International Mathematical Olympiad
-D. Djukic, V. Jankovic, I. Matic, N. Petrovic : The IMO Compendium 1959-2009, Springer, 2011.
-M. Becheanu : International Mathematical Olympiads 1959-2000. Problems. Solutions. Results, Academic Distribution Center, Freeland, USA, 2001.
-I. Reiman, J. Pataki, A. Stipsitz : International Mathematical Olympiad: 1959--1999 , Anthem Press, London, 2002.
-I. Cuculescu : International Mathematical Olympiads for Students (in Romanian), Editura Tehnica, Bucharest, 1984.
-A.A. Fomin, G.M. Kuznetsova : International Mathematical Olympiads (in Russian), Drofa, Moscow, 1998.
-M. Aassila : 300 Defis Mathematiques (in French), Ellipses, Paris, 2001.
-M.S. Klamkin : International Mathematical Olympiads 1979--1986, MAA, Washington, D.C., 1988.
-S.L. Greitzer : International Mathematical Olympiads 1959-1977, MAA, Washington, D.C., 1978.
-V. Jankovic, V. Micic : IX and XIX International Mathematical Olympiads, MS of Serbia, Belgrade, 1997.
-M.S. Klamkin : International Mathematical Olympiads 1979--1985 and Forty Supplementary Problems , MAA, Washington, D.C., 1986.
-E.A. Morozova, I.S. Petrakov, V.A. Skvortsov : International Mathematical Olympiads (in Russian), Prosveshchenie, Moscow, 1976.
-M. Asic et al. : International Mathematical Olympiads (in Serbian) , MS of Serbia, Belgrade, 1986.
-V. Jankovic, Z. Kadelburg, P. Mladenovic : International and Balkan Mathematical Olympiads 1984--1995 (in Serbian), MS of Serbia, Belgrade, 1996.
Other Mathematical Olympiads
-T. Andreescu, K. Kedlaya, P. Zeitz : Mathematical Olympiads 1995-1996, Problems and Solutions from Around the World, AMC, 1997.
-T. Andreescu, Z. Feng : Mathematical Olympiads 2000-2001, Problems and Solutions from Around the World, MAA, 2003.
-A. Gardiner : The Mathematical Olympiad Handbook, Oxford, 1997.
-A. Liu : Hungarian Problem Book III, MAA, 2001.
-A.M. Slinko : USSR Mathematical Olympiads 1989--1992, AMT, Canberra, 1997.
-A. Liu : Chinese Mathematical Competitions and Olympiads 1981-1993, AMT, Canberra, 1998.
-I. Tomescu et al. : Balkan Mathematical Olympiads 1984-1994 (in Romanian), GIL Publishing House, Zalau, 1996.
-K.S. Kedlaya, B. Poonen, R. Vakil : The William Lowell Putnam Mathematical Competition 1985-2000 Problems, Solutions and Commentary, MAA, 2002.
-D. Fomin, A. Kirichenko : Leningrad Mathematical Olympiads 1987-1991, MathPro Press, 1994.
-M.E. Kuczma : 144 Problems of the Austrian-Polish Mathematics Competition 1978--1993, The Academic Distribution Center, Freeland, Maryland, 1994.
-T. Andreescu, Z. Feng : Mathematical Olympiads 1999-2000, Problems and Solutions from Around the World, MAA, 2002.
-Lausch, Bosch Giral : Asian Pacific Mathematics Olympiads 1989--2000, AMT, Canberra, 1994.
-Kurshak, Hajos, Neukomm, Suranyi : Hungarian Problem Book II, MAA, 1967.
-Kurshak, Hajos, Neukomm, Suranyi : Hungarian Problem Book I, MAA, 1967.
-M.S. Klamkin : USA Mathematical Olympiads 1972--1986, MAA, Washington, D.C., 1988.
-T. Andreescu, K. Kedlaya : Mathematical Olympiads 1997-1998, Problems and Solutions from Around the World, AMC, 1999.
 -T. Andreescu, Z. Feng : Mathematical Olympiads 1998-1999, Problems and Solutions from Around the World, MAA, 2000.
- Lausch, Taylor : Australian Mathematical Olympiads 1979--1995, AMT, Canberra, 1997.
 -Peter J. Taylor : International Mathematics Tournament of the Towns, Book 1: 1980-1984, AMT Publishing, 1993.
 -T. Andreescu, K. Kedlaya : Mathematical Olympiads 1996-1997, Problems and Solutions from Around the World, AMC, 1998.
 -Peter J. Taylor : International Mathematics Tournament of the Towns, Book 3: 1989-1993, AMT Publishing, 1994.
 -Andrei M. Storozhev : International Mathematics Tournament of the Towns, Book 5: 1997-2002, AMT Publishing, 2006.
 -Peter J. Taylor : International Mathematics Tournament of the Towns, Book 2: 1984-1989, AMT Publishing, 2003.
 -L. Hahn : New Mexico Mathematics Contest Problem Book, University of New Mexico Press, 2005.
-G.L. Alexanderson, L.F. Klosinski, L.C. Larson : The William Lowell Putnam Mathematical Competition, Problems and Solutions: 1965-1984, MAA, 1985.
-Peter J. Taylor, Andrei M. Storozhev : International Mathematics Tournament of the Towns, Book 4: 1993-1997, AMT Publishing, 1998.
-A.M. Gleason, R.E. Greenwood, L.M. Kelly : The William Lowell Putnam Mathematical Competition, Problems and Solutions: 1938-1964, MAA, 1980.
Other Problem Solving Books
-P. Zeitz : The Art and Craft of Problem Solving, Wiley; International Student edition, 2006.
-T. Andreescu, D. Andrica : 360 Problems for Mathematical Contests, GIL Publishing House, Zalau, 2003.
-L. Moisotte : 1850 exercices de mathemathique , Bordas, Paris, 1978.
-A. Engel : Problem Solving Strategies, Springer-Verlag, 1999.
-C.R. Pranesachar, S.A. Shailesh, B.J. Venkatachala, C.S. Yogananda : Mathematical Challenges from Olympiads, Interline Publishing Pvt. Ltd., Bangalore, 1995.
-A.M. Yaglom, I.M. Yaglom : Challenging Mathematical Problems with Elementary Solutions, Dover Publications, 1987.
-M. Aigner, G.M. Ziegler : Proofs from THE BOOK, Springer-Verlag; 3rd edition, 2003.
-R. Gelca, T. Andreescu : Putnam and Beyond, Springer 2007.
-T. Andreescu, B. Enescu : Mathematical Olympiad Treasures, Birkhauser, Boston, 2003.
-Z. Stankova, T. Rike : A Decade of the Berkeley Math Circle , American Mathematical Society, 2008
-E. Lozansky, C. Rousseau : Winning Solutions, Springer-Verlag, New York, 1996.
-R.L. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik : Concrete Mathematics, 2nd Edition, Addison-Wesley, 1989.
-T. Andreescu, R. Gelca : Mathematical Olympiad Challenges, Birkhauser, Boston, 2000.
-R. Vakil : A Mathematical Mosaic: Patterns and Problem Solving (2nd. ed.), M.A.A., 2007
-G. Polya : How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method, Princeton University Press
-R. Honsberger : In Polya \’s Footsteps: Misscelaneous Problems and Essays, M.A.A., 1997
-R. Honsberger : From Erdos to Kiev: Problems of Olympiad Caliber, M.A.A., 1996
-E.J. Barbeau, M.S. Klamkin. W.O.J. Moser : Five Hundred Mathematical Challenges , MAA, 1995.
-T. Andreescu, G. Dospinescu : Problems from the Book, XYZ Press, 2008.
-L.C. Larson : Problem Solving Through Problems, Springer-Verlag, 1983.
Algebra, Analysis, and Inequalities
-P.K. Hung: Secrets in Inequalities, GIL Publishing House, 2007
-T. Andreescu, V. Cartoaje, G. Dospinescu, M. Lascu : Old and New Inequalities , GIL Publishing House, 2004.
-E.J. Barbeau : Polynomials , Springer-Verlag, 2003.
-N.D. Kazarinoff : Geometric Inequalities , MAA, 1975.
-C.G. Small : Functional Equations and How to Solve Them, Springer, 2006
-A.S. Posamentier, C.T. Salkind : Challenging Problems in Algebra, Dover Books in Mathematics, 1996.
-T. Andreescu, D. Andrica : Complex Numbers from A to ... Z, Birkhauser, Boston, 2005.
-P.S. Bullen, D.S. Mitrinovic , M. Vasic : Means and Their Inequalities, Springer-Verlag, 1989.
-M. Arsenovic, V. Dragovic : Functional Equations (in Serbian) , MS of Serbia, Belgrade, 1999.
-Z. Cvetkovski : Inequalities - Theorems, Techniques and Selected Problems , Springer, 2012.
-D.S. Mitrinovic, J.E. Pecaric, V. Volenec : Recent Advances in Geometric Inequalities, Kluwer Academic Publishers, 1989.
-J. Hardy, J.E. Littlewood, G. Polya : Inequalities, Cambridge University Press; 2nd edition, 1998.
-D.S. Mitrinovic , J. Pecaric, A.M Fink : Classical and New Inequalities in Analysis, Springer-Verlag, 1992.
-G.H. Herman, R. Kucera, K. Dilcher : Equations and Inequalities, Springer, 2000
-Z. Kadelburg, D. Djukic, M. Lukic, I. Matic : Inequalities (in Serbian), MS of Serbia, Belgrade, 2003.
Geometry and Trigonometry
-P.S. Modenov : Problems in Geometry, MIR, Moscow, 1981.
-H.S.M. Coxeter : Introduction to Geometry , John Willey and Sons, New York, 1969
-T. Andreescu, Z. Feng : 103 Trigonometry Problems: From the Training of the USA IMO Team, Birkhauser Boston, 2004.
-I.M. Yaglom : Geometric Transformations, Vol. II, MAA, 1968.
-A.P. Kiselev (author), A. Givental (editor) : Kiselev\’s Geometry / Book I. Planimetry (Hardcover) , Sumizdat, 2006
-P.S. Modenov, A.S. Parhomenko : Geometric Transformations, Academic Press, New York, 1965.
-I.M. Yaglom : Geometric Transformations, Vol. I, MAA, 1962
-N. Altshiller-Court : College Geometry: An Introduction to the Modern Geometry of the Triangle and the Circle, Dover Publications, 2007
-V.V. Prasolov, V.M. Tikhomirov : Geometry, American Mathematical Society, 2001.
-C.J. Bradley : Challenges in Geometry : for Mathematical Olympians Past and Present, Oxford University Press, 2005.
-L. Hahn : Complex Numbers and Geometry, New York, 1960.
-I.M. Yaglom : Geometric Transformations, Vol. III, MAA, 1973.
-A.S. Posamentier, C.T. Salkind : Challenging Problems in Geometry, Dover Publications, 1996.
-I.F. Sharygin : Problems in Plane Geometry, Imported Pubn, 1988.
-T. Andreescu, O. Mushkarov, L. Stoyanov : Geometric Problems on Maxima and Minima, Birkhauser Boston, 2005.
-H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer : Geometry Revisited , Random House, New York, 1967
Number Theory
-M.Th. Rassias : Problem-Solving and Selected Topics in Number Theory : In the Spirit of the Mathematical Olympiads Foreword by Preda Mihailescu, Springer, New York, 2011.
-I. Nagell : Introduction to Number Theory, John Wiley and Sons, Inc., New York, Stockholm, 1951.
-W. Sierpinski : 250 Problems in Elementary Number Theory, American Elsevier Publishing Company, Inc., New York, PWN, Warsaw, 1970.
-E.J. Barbeau : Pell’s Equation , Springer-Verlag, 2003.
-W. Sierpinski : Elementary Theory of Numbers, Polski Academic Nauk, Warsaw, 1964.
-A. Baker : A Concise Introduction to the Theory of Numbers , Cambridge University Press, Cambridge, 1984.
-I.M. Vinogradov : The Method of Trigonometrical Sums in the Theory of Numbers, Dover Books in Mathematics, 2004.
-I.M. Vinogradov : Elements of Number Theory, Dover Publications, 2003.
-T. Andreescu, D. Andrica : An Introduction to the Diophantine Equations, GIL Publishing House, Zalau, 2002.
-R.K. Guy : Unsolved Problems in Number Theory, Springer-Verlag, 3rd edition, 2004.
-L.J. Mordell : Diophantine Equations, Academic Press, London and New York, 1969.
-J. Tattersall : Elementary Number Theory in Nine Chapters (2nd. ed.), Cambridge University Press, 2005.
-I. Niven, H.S. Zuckerman, H.L. Montgomery : An Introduction to the Theory of Numbers , John Wiley and Sons, Inc., 1991.
-V. Micic, Z. Kadelburg, D. Djukic : Introduction to Number Theory (in Serbian), 4th edition, MS of Serbia, Belgrade, 2004.
-G.H. Hardy, E.M. Wright : An Introduction to the Theory of Numbers, Oxford University Press; 5th edition, 1980.
-T. Andreescu, D. Andrica, Z. Feng : 104 Number Theory Problems, Birkhauser, Boston 2006
Combinatorics, Graph Theory, and Game Theory
-T. Andreescu, Z. Feng : 102 Combinatorial Problems, Birkhauser Boston, 2002.
-S. Lando : Lectures on Generating Functions, A.M.S., 2003.
-I. Tomescu, R.A. Melter : Problems in Combinatorics and Graph Theory, John Wiley and Sons, 1985.
-C. Chuan-Chong, K. Khee-Meng : Principles and Techiques in Combinatorics, World Scientific Publishing Company, 1992.
-H.S. Wilf : Generatingfunctionology , Academic Press, Inc.; 3rd edition, 2006.
-R.Brualdi : Introductory Combinatorics (4th ed.), Prentice-Hall, 2004.
-E.L. Berlekamp, J.H. Conway, R.K. Guy : Winning Ways for Your Mathematical Plays (Vol. 1), AK Peters, Ltd., 2nd edition, 2001.
-D. Stevanovic, M. Milosevic, V. Baltic : Discrete Mathematics: Problem Book in Elementary Combinatorics and Graph Theory (in Serbian), MS of Serbia, Belgrade, 2004.
-T. Andreescu, Z. Feng : A Path to Combinatorics for Undergraduates: Counting Strategies, Birkhauser Boston, 2003.
-P. Mladenovic : Combinatorics (in Serbian), 3rd edition, MS of Serbia, Belgrade, 2001.
-R.P. Stanley : Enumerative Combinatorics, Volumes 1 and 2, Cambridge University Press; New Ed edition, 2001.
-E.L. Berlekamp, J.H. Conway, R.K. Guy : Winning Ways for Your Mathematical Plays (Vol. 4), AK Peters, Ltd., 2nd edition, 2004.
-E.L. Berlekamp, J.H. Conway, R.K. Guy : Winning Ways for Your Mathematical Plays (Vol. 3), AK Peters, Ltd., 2nd edition, 2003.
-J.H. van Lint, R.M. Wilson : A Course in Combinatorics, second edition, Cambridge University Press, 2001.
-E.L. Berlekamp, J.H. Conway, R.K. Guy : Winning Ways for Your Mathematical Plays (Vol. 2), AK Peters, Ltd., 2nd edition, 2003.
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου