Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Δύο συναρτήσεις

Έστω $f$ και $g$ συναρτήσεις τέτοιες ώστε  
$f(x) = g(2x)$ και $g(x)=2f(x)$ 
για κάθε πραγματικό αριθμό $x$. 
Αν $g(2) = 3$, τότε η τιμή $f(1/2)$ ισούται με  
α) $1/3$       β) $1/2$        γ) $2$        δ) $3$        ε) $6$

1 σχόλιο: