Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

Ανασυναρμολόγηση

Το σχήμα στα αριστερά ανασυναρμολογείται και σχηματίζεται αυτό στα δεξιά.
Το μήκος $χ$ είναι:
α) 37      β) 35      γ) 32      δ) 21      ε) 19 
Kengurukonkurransen 2011

1 σχόλιο: