Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Problem of the Week 2001: AMC 10, Problem 20

A regular octagon is formed by cutting an isosceles right triangle from each of the corners of a square with sides of length $2000$. 
What is the length of each side of the octagon?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου