Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

f(3) = ?

Έστω συνάρτηση $f :R \rightarrow R$, τέτοια ώστε για κάθε $x \neq 0,1$ ισχύει
\[f(x) + f(\dfrac{1}{1 − x}) = (2x − 1)^2 +f (1- \frac{1}{x}) \] 
Να υπολογιστεί η τιμή $f(3)$.

1 σχόλιο: