Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

$f, g : [−1, 1] → R$

Έστω $f, g : [−1, 1] → R$ γνησίως αύξουσες συναρτήσεις. Αν 
$f(−x) = −f(x)$
για κάθε $x ∈ [−1, 1]$, να αποδειχθεί ότι 
$\int_{-1}^{1}f(x)g(x)dx ≥ 0$. 

Marcel Chirită, România

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου