Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων και μη [26]

Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις:

 1. \(y = - 2x + 7\)
 2. \(f\left( x \right) = \left| {x + 4} \right|\)
 3. \(g\left( x \right) = \sqrt x - 5\)
 4. \(g\left( x \right) = \tan \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right)\)
 5. \(f\left( x \right) = \sec \left( x \right) + 2\)
 6. \(h\left( x \right) = \left| {x + 2} \right| - 4\)
 7. \(Q\left( x \right) = {{\bf{e}}^{ - x - 3}} + 6\)
 8. \(V\left( x \right) = \sqrt {x - 6} + 3\)
 9. \(g\left( x \right) = \sin \left( {x + \frac{\pi }{6}} \right) - 1\)
 10. \(h\left( x \right) = {\left( {x + 6} \right)^2} - 8\)
 11. \(W\left( y \right) = {\left( {y + 5} \right)^2} + 3\)
 12. \(f\left( y \right) = {\left( {y - 9} \right)^2} - 2\)
 13. \(f\left( x \right) = {\left( {x - 1} \right)^2} + 6\)
 14. \(R\left( x \right) = - \ln \left( x \right)\)
 15. \(g\left( x \right) = \ln \left( { - x} \right)\)
 16. \(h\left( x \right) = {x^2} + 8x - 1\)
 17. \(Y\left( x \right) = - 3{x^2} - 6x + 5\)
 18. \(f\left( y \right) = - {y^2} - 4y - 2\)
 19. \(h\left( y \right) = 2{y^2} + 2y - 3\)
 20. \({x^2} - 6x + {y^2} + 8y + 24 = 0\)
 21. \({x^2} + {y^2} + 10y = - 9\)
 22. \(\displaystyle \frac{{{{\left( {x + 4} \right)}^2}}}{{25}} + \frac{{{{\left( {y + 2} \right)}^2}}}{{25}} = 1\)
 23. \({x^2} - 2x + 4{y^2} - 16y + 16 = 0\)
 24. \(\displaystyle \frac{{{{\left( {x + 6} \right)}^2}}}{4} + 16{\left( {y - 5} \right)^2} = 1\)
 25. \(\displaystyle \frac{{{{\left( {y - 1} \right)}^2}}}{{25}} - \frac{{{{\left( {x - 3} \right)}^2}}}{4} = 1\)
 26. \({\left( {x - 4} \right)^2} - 9{\left( {y + 7} \right)^2} = 1\)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου