Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

Πρόσημο 1ης και 2ης παραγώγου

Μελετήστε τα ακόλουθα τέσσερα διαγράμματα μιας συνάρτησης $f$:
Στο διάγραμμα $Α$ είναι: 
 $f'(χ)>0$ και  $f''(χ)>0$.
Αιτιολογήστε αν είναι θετικό ή αρνητικό το πρόσημο της πρώτης και δεύτερης παραγώγου της $f$ στα διαγράμματα $B, C$ και $D$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου