Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

Γινόμενα ριζών

  • Το γινόμενο των ριζών της εξίσωσης $𝑎𝑥^2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0$ είναι $6$. 
  • Το γινόμενο των ριζών της εξίσωσης $𝑏𝑥^2 + 𝑐𝑥 + 𝑎 = 0$ είναι $8$. 
Να βρεθεί το γινόμενο των ριζών της εξίσωσης 
$𝑐𝑥^2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = 0$.
 α) $3/2$      β) $3/4$      γ) $4/3$      δ) $1/48$      ε) $48$

1 σχόλιο: