Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

$8088$

Να βρεθεί η τιμή της παράστασης 
$Α = −2 + 4 − 6 + 8 − · · · + 8088$

1 σχόλιο: