Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ποια είναι ?

Δίνεται η συνάρτηση
$f(x)=-\dfrac{1}{a}\left( \dfrac{1}{x}+h\right)^{2}-k$
όπου $a$, $h$, και $k$ είναι σταθεροί αριθμοί.
Αν $a$ και $k$ είναι θετικοί, τότε ποια από τις παρακάτω ισότητες δεν μπορεί να είναι σωστή?
Α.$f(0)=1$
Β.$f(1)=-5$
Γ.$f(-1)=5$
Δ.$f(-h)=-h$

1 σχόλιο: