Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

Υπόλοιπο διαίρεσης

Να βρεθεί το υπόλοιπο της διαίρεσης του πολυωνύμου
$$x^{20} + x^{15} + x^{10} + x^5 + x + 1$$
με το πολυώνυμο
$$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

1 σχόλιο: