Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

$77777…$

Ένας ορισμένος αριθμός που αποτελείται εξ ολοκλήρου από 
$7$ άρια διαιρείται με το $199$. 
Βρείτε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του πηλίκου, χωρίς να βρείτε ολόκληρο το πηλίκο.

1 σχόλιο: