Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Σύνθεση στο 4

Αν
$f'(2) = 5, g(4) = 2, g(2) = 1, f(2) = −1$ και $g'(4) = 3$
τότε να βρεθεί
$(f ◦ g)'(4)$.

1 σχόλιο: