Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Μεγάλη ακρίβεια

 Να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης με ακρίβεια πέμπτου 
 δεκαδικού ψηφίου, χωρίς να χρησιμοποιήσετε αριθμομηχανή:
$$(\sqrt[3]{2}+1) \sqrt[3]{ \frac{1}{3}( \sqrt[3]{2}-1)}$$                     

1 σχόλιο: