Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019

Κορώνα - Γράμματα

Ο Νίκος και ο Φάνης παίζουν ένα παιχνίδι. Ρίχνουν ένα αμερόληπτο νόμισμα στον αέρα επανειλημμένα. Ο Νίκος κερδίζει μόλις εμφανιστεί η σειρά ΚΚΓ.
Ο Φάνης κερδίζει όταν εμφανιστεί η σειρά ΓΚΓ. Το παιχνίδι τελειώνει όταν κερδίζει ένας από αυτούς.
Ποιες είναι οι πιθανότητες νίκης για κάθε παίκτη;

5 σχόλια:

 1. Μοντελοποιώντας το πρόβλημα με χρήση μαρκοβιανών αλυσίδων και αναζητώντας τις τελικές πιθανότητες μέχρι την "απορρόφηση" για τις περιπτώσεις ΗΗΤ (ΚΚΓ) και ΤΗΤ (ΓΚΓ), έχουμε: με χρήση R)

  HHT THT
  0.625 0.375

  Αναζητώντας τον αναμενόμενο αριθμό βημάτων μέχρι την απορρόφηση, με παρόμοιo τρόπο βρίσκω

  # ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΚΓ: 10
  # ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΚΓ: 8

  # ΚΩΔΙΚΑΣ R
  library(markovchain)
  library(matlab)

  flippingMatr <- matrix(0, nrow=15, ncol=15)
  flippingMatr[1,c(2,3)] <- 0.5
  flippingMatr[2,c(5,7)] <- 0.5
  flippingMatr[3,c(4,6)] <- 0.5
  flippingMatr[4,c(12,13)] <- 0.5
  flippingMatr[5,c(10,11)] <- 0.5
  flippingMatr[6,c(14,15)] <- 0.5
  flippingMatr[7,c(8,9)] <- 0.5
  flippingMatr[8,c(8,9)] <- 0.5
  flippingMatr[9,c(9)] <- 1
  flippingMatr[10,c(12,13)] <- 0.5
  flippingMatr[11,c(14,15)] <- 0.5
  flippingMatr[12,c(8,9)] <- 0.5
  flippingMatr[13,c(13)] <- 1
  flippingMatr[14,c(12,13)] <- 0.5
  flippingMatr[15,c(14,15)] <- 0.5

  rownames(flippingMatr) <-
  colnames(flippingMatr) <- c("E","H","T","TH","HT","TT","HH","HHH","HHT","HTH","HTT","THH","THT","TTH","TTT")

  flippingMc <- as(flippingMatr,"markovchain")

  mcObj <- canonicForm(object = flippingMc)
  #get the indices of transient and absorbing
  transIdx <- which(states(mcObj) %in% transientStates(mcObj))
  absIdx <- which(states(mcObj) %in% absorbingStates(mcObj))
  #get the Q, R and I matrices
  Q <- as.matrix(mcObj@transitionMatrix[transIdx,transIdx])
  R <- as.matrix(mcObj@transitionMatrix[transIdx,absIdx])
  I <- as.matrix(mcObj@transitionMatrix[absIdx, absIdx])
  #get the fundamental matrix
  N <- solve(eye(size(Q)) - Q)
  #computing final absorbion probabilities
  NR <- N %*% R
  NR["E",]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αν ριχτεί το ζάρι τις δύο πρώτες φορές, οι πιθανότητες να έλθει ΚΚ, ΚΓ, ΓΚ ή ΓΓ είναι όλες 1/4. Αν Ρ(Ν) είναι η πιθανότητα να κερδίσει το παιχνίδι ο Νίκος και Ρ(ΚΚ), Ρ(ΚΓ), Ρ(ΓΚ) και Ρ(ΓΓ) οι επιμέρους πιθανότητες να το κερδίσει ξεκινώντας από τις αντίστοιχες εκβάσεις των δύο πρώτων ρίψεων, τότε έχουμε:
  Ρ(Α) = 1/4*Ρ(ΚΚ)+1/4*Ρ(ΚΓ)+1/4*Ρ(ΓΚ)+1/4*Ρ(ΓΓ) (1)
  Δεδομένου επίσης ότι το αποτέλεσμα κάθε επόμενης ζαριάς είναι Κ με πιθανότητα 1/2 ή Γ με πιθανότητα 1/2, έχουμε τις ακόλουθες σχέσεις μετάβασης:
  Ρ(ΚΚ) = 1/2*Ρ(ΚΚ)+1/2*1
  Ρ(ΚΓ) = 1/2*Ρ(ΓΚ)+1/2*Ρ(ΓΓ)
  Ρ(ΓΚ) = 1/2*Ρ(ΚΚ)+1/2*0
  Ρ(ΓΓ) = 1/2*Ρ(ΓΚ)+1/2*Ρ(ΓΓ)
  Η επίλυση του συστήματος των πιο πάνω σχέσεων μετάβασης δίνει:
  Ρ(ΚΚ) = 1 και Ρ(ΚΓ) = Ρ(ΓΚ) = Ρ(ΓΓ) = 1/2.
  Αντικαθιστώντας στην (1) έχουμε:
  Ρ(Ν) = 1/4*1+1/4*1/2*1/4*1/2+1/4*1/2 = 5/8
  Επομένως οι πιθανότητες είναι 5/8 υπέρ του Νίκου και 3/8 υπέρ του Φάνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πιο απλά:

  Αν οι δύο πρώτες ρίψεις φέρουν ΚΚ, τότε είναι βέβαιο ότι η ακολουθία θα τελειώσει με ΚΚΓ, ενώ αν φέρουν ΚΓ, ΓΚ, ΓΓ τότε οι πιθανότητες να τελειώσει με ΚΚΓ ή ΓΚΓ είναι μοιρασμένες. Επομένως, η πιθανότητα νίκης του Νίκου είναι 1/4*1+3/4*1/2=5/8 και η πιθανότητα νίκης του Φάνη 1/4*0+3/4*1/2=3/8

  ΑπάντησηΔιαγραφή