Σάββατο 16 Μαρτίου 2019

Γραφική παράσταη

Ποια από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις αποτελεί το σύνολο των λύσεων της εξίσωσης
$(χ- \mid χ \mid )^2+ (ψ- \mid ψ \mid )^2=4$.

1 σχόλιο: