Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Problem of the Week: 2013 AMC 8, Problem 7

Trey and his mom stopped at a railroad crossing to let a train pass. As the train began to pass, Trey counted 6 cars in the first 10 seconds. 
It took the train 2 minutes and 45 seconds to clear the crossing at a constant speed. Which of the following was the most likely number of cars in the train?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου