Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Problem of the Week: 1984 AIME, Problem 12

A function $f$ is defined for all real numbers and satisfies $f(2+x)=f(2-x)$ and $f(7+x)=f(7-x)$ for all $x$
If $x=0$ is a root for $f(x)=0$, what is the least number of roots $f(x)=0$ must have in the interval $-1000\leq x \leq 1000$?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου