Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

1991 AIME, Problem 7

Find $A^2$, where is $A$ the sum of the absolute values of all roots of the following equation:
$x = \sqrt{19} + \dfrac{91}{{\sqrt{19}+\dfrac{91}{{\sqrt{19}+\dfrac{91}{{\sqrt{19}+\dfrac{91}{{\sqrt{19}+\dfrac{91}{x}}}}}}}}}$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου