Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Golden Ratio in Equilateral and Right Isosceles Triangles

Let ABC be an equilateral triangle inscribed in circle (O). D is reflection of Athrough BC. MN is the diameter of (O) parallel to BC. AD meets (O) again at P.
Kάντε κλικ στο σχήμα.
Then, then circle centered at D and passing through B,C divides PM, PN in the Golden Ratio.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου