Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Τρεις παρτίδες

Τρείς παίκτες παίζουν τρείς παρτίδες. Εις την πρώτην χάνει ό πρώτος, τόσα, ώστε διπλασιάζει τά λεπτά των δύο άλλων, εις την δευτέραν χάνει ό δεύτερος τόσα, ώστε διπλασιάζει τά λεπτά τών δύο άλλων, τέλος εις την τρίτην χάνει ό τρίτος τόσα ώστε διπλασιάζει τά λεπτά τών δύο άλλων. 
Εις τό τέλος τον παιχνιδιού εύρέθησαν μέ 1000 δρχ. έκαστος. Ευρείν τί χρήματα είχε έκαστος έξ αρχής.
Σχολή Ικάρων 1947 
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

1 σχόλιο: