Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016

y = g(x)

Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε την γραφική παράσταση της συνάρτησης $y=g(x)$.
Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή: 
α) $g'(2) > g'(0) > g'(-2)$
β) $g'(-2) > g'(0) > g'(2)$
γ) $g'(0) > g'(-2) > g'(2)$
δ) $g'(-2) > g'(2) > g'(0)$

1 σχόλιο: