Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

DE = CE

Let ABC be a triangle with AB = AC and ∠BAC = 72◦. Let D and E be the points on sides AB and AC, respectively, such that ∠ACD = 12◦ and ∠ABE = 30◦. Prove that DE = CE. 
Proposed by Marius Stănean, Zalău, România

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου