Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

▪ Γεωμετρία - Άσκηση 359

Έστω $I$ το έγκεντρο τριγώνου $ ABC$ και $C$ ο περιγεγραμμένος του κύκλος. Προεκτείνουμε την $AI$ και έστω $D$ το σημείο τομής με τον κύκλο $C$. 
Να αποδειχθεί ότι το σημείο $D$ είναι το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου $BIC$. 

1 σχόλιο: