Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

▪ Γεωμετρία: Άσκηση 337

Έστω οξυγώνιο τρίγωνο $ABC$ με $\angle{C} = 60^0$. Aν $U$ το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου, $H$ το ορθόκεντρο του τριγώνου και $D$ το σημείο τομής των ευθειών $AH$ και $BC$, να αποδειχθεί ότι η ευθεία Euler $HU$ είναι διχοτόμος της γωνίας $∠BHD$.
Austrian Mathematical Olympiad 2000

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου