Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

▪ Γεωμετρία: Άσκηση 336

Έστω $ABC$ οξυγώνιο τρίγωνο και $O$ το κέντρο του περιγεγραμμένου του κύκλου. Έστω $S$ o κύκλος που διέρχεται από τα σημεία $A, O$ και $B$. Οι ευθείες $CA$ και $CB$ τέμνουν τον κύκλο $S$ στα σημεία $P$ και $Q$, αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι οι ευθείες $CO$ και $PQ$ είναι κάθετες. 
British Mathematical Olympiad 1996

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου