Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

▪ AIME 2001: Πρόβλημα 5

Ένα ισόπλευρο τρίγωνο είναι εγγεγραμμένο στην έλλειψη
$x^2 + 4y^2 = 4$.
Η μία κορυφή του έχει συντεταγμένες (0, 1), το ένα ύψος του βρίσκεται στον άξονα ψ΄ψ και το μήκος της μιας πλευράς του
είναι $\sqrt{\frac{m}{n}}$, όπου m και n είναι θετικοί ακέραιοι αριθμοί πρώτοι μεταξύ τους. Να βρεθεί το άθροισμα $m + n$.
 
Η λύση της άσκησης: Φραγκάκης Νίκος

2 σχόλια: